Prodej, servis, půjčovna, kola, lyže

Prodej - servis - půjčovna sportovního zboží

Půjčovní řád

Tisk Email

Všeobecné obchodní podmínky - půjčovna

 

Rezervace a rezervační poplatek:

V případě, že doba nájmu nepočne běžet od data uzavření smlouvy, skládá nájemce k rukám pronajímatele v hotovosti rezervační poplatek. V případě, že si nájemce nejpozději ke dni počátku nájmu předmět nájmu nevyzvedne, smlouva se od počátku ruší s tím, že pronajímatel má právo si celý složený rezervační poplatek ponechat (náklady spojené s administrací této smlouvy) jako smluvní pokutu za porušení smlouvy ze strany nájemce, přičemž splatnost nastává okamžikem zrušení této smlouvy. K okamžiku převzetí předmětu nájmu ze strany nájemce se rezervační poplatek stává součástí vratné zálohy (kauce) a bude s ním nakládáno dle níže uvedených pravidel pro vratnou zálohu.

Nájemné (úplata):

Úplata je stanovena na základě aktuálně platného ceníku. Úplata je splatná k určenému datu vrácení předmětu nájmu. S nájmem je spojeno zaplacení vratné zálohy (kauce) dle platného ceníku. Pokud byl složen rezervační poplatek je tento již součástí kauce. Kauce je vratná po ukončení nájmu a předání předmětu nájmu ve stavu, v jakém jej nájemce od pronajímatele obdržel s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Na základě výslovné dohody stran bude z kauce k okamžiku sjednané doby ukončení nájmu odečteno k tomuto datu nájemné a to tak, že dojde k započtení vzájemných pohledávek nájemce a pronajímatele, případné přeplatky, či nedoplatky budou pronajímatelem zúčtovány k tomuto dni. V případě porušení této smlouvy ze strany nájemce (např. poškození či ztráta věci, nedodržení termínu vrácení apod.), může být tato kauce výše uvedeným způsobem použita na náhradu škody, či na úhradu smluvních pokut. V případě poškození předmětu nájmu zaviněným nájemcem, je nájemce povinen uhradit škodu.

Práva a povinnosti pronajímatele:

Pronajímatel se zavazuje, že předá nájemci předmět nájmu v den uvedený ve smlouvě. Předání a převzetí se potvrzuje podpisem. Předmět nájmu musí být při předání v takovém technickém stavu, aby byl způsobilý k provozu a k užívání, k němuž je určen.

Práva a povinnosti nájemce:

Nájemce je povinen předmět nájmu v určený den v místě provozovny pronajímatele, převzít, v opačném případě bude postupováno dle předchozích ustanovení o rezervaci. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu tak, aby na něm nevznikla škoda. Každá závada na předmětu nájmu, musí být nájemcem oznámena pronajímateli, který rozhodne o dalším postupu. Nájemce není oprávněn provádět jakékoliv úpravy na předmětu nájmu či demontovat jakékoliv díly bez souhlasu pronajímatele. Nájemce je povinen předmět nájmu zajistit tak, aby nedošlo k jeho poškození, či ztrátě. V případě, že dojde k odcizení, či ztrátě předmětu nájmu, nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli částku zůstatkové ceny předmětu nájmu.

Skončení nájmu:

Po ukončení nájmu je nájemce povinen předmět nájmu předat pronajímateli v místě, kde jej převzal. V případě prodlení nájemce s vrácení předmětu nájmu uhradí nájemce za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši dvojnásobku sjednaného denního nájemného (v případě, že není denní nájemné určeno, bude počítáno z ceny zápůjčky na víkend děleno dvěma dle platného ceníku umístěného na provozovně Pronajímatele nebo na stránkách www.sympasport.cz . Smluvní pokuta je splatná okamžikem porušení této smlouvy. Uhrazení smluvní pokuty není dotčeno právo Pronajímatele na náhradu škody.

Ochrana osobních údajů:

Nájemce uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním svých údajů ve smyslu Nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů, které poskytl pronajímateli, jako správci osobních údajů nebo subjekty smluvně pověřenými správcem ke zpracování osobních údajů, za účelem marketingu, a sice nabízení produktů a služeb, zjišťování spokojenosti zákazníků a průzkumu trhu, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Nájemce prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou pravdivé, že tento souhlas se zpracováním uděluje dobrovolně, a že byl poučen o všech svých právech, zejména o právu přístupu k osobním údajům, o právu na opravu nebo výmaz, případně na omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování, jakož o právu na přenositelnost údajů, jakož i o právu tento souhlas kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu správce. V případě porušení práv na ochranu osobních údajů je možno se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení:

Pronajímatel nenese odpovědnost za zranění a škody způsobené při používání předmětu nájmu nájemcem. Nájemce používá předmět nájmu na vlastní odpovědnost. Nájemce je povinen s předmětem nájmu manipulovat pouze určeným způsobem na základě instruktáže pronajímatele. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí příslušnými obecně platnými právními předpisy. V případě, že dojde mezi pronajímatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2,web: adr.coi.cz.……….